Flashing SuperSU ZIP Redmi 3

Flashing SuperSU ZIP Redmi 3